اعضای موسسه

تعداد بازدید:۲۵۱۲
اعضای موسسه تحقیقاتی سه علامه تبریزی  
 رئیس موسسه

       دکتر احمد مرتاضی
 
 
مدیر مسئول نشریات 

 
       دکتر سید محمد تقی علوی
 
 مدیراجرائی وکارشناس مسئول
       
       محمد طاهری خسروشاهی
 

 مسئول دبیرخانه 

     
       خانم تلاشی

 

  سردبیر گروه فقه وحقوق
 
    دکتر رضاسکوتی


 

 مدیر گروه فلسفه وکلام 

   


 

 سردبیر گروه فلسفه وکلام 

    دکترشجاری


 

 مدیر گروه ادبیات وعرفان

 

 سردبیر گروه ادبیات وعرفان      
     
      دکتر معصومه معدن کن

 

   اعضای شورای پژوهشی
    
      

 

اعضای هیئت تحریریه گروه ادبیات وعرفان

     دکترمحمدفاضلی- استاددانشگاه فردوسی مشهد

     دکترامین پاشااجلالی- استاددانشگاه آزاداسلامی

     دکترمعصومه معدن کن - استاددانشگاه تبریز

     دکترمنیره پویای ایرانی- استادیاردانشگاه تبریز

     دکتررحمان مشتاق مهر - دانشیاردانشگاه تربیت معلمآذربایجان

     دکتراسدالله واحد - دانشیاردانشگاه تبریز

     دکتراحمدگلی - دانشیاردانشگاه تبربیت معلم آذربایجان

     دکترمیرجلیل اکرمی - دانشیاردانشگاه تبریز

     دکترناصرعلیزاده - دانشیاردانشگاه تربیت معلم آذربایجان

     دکترسکینه رسمی - استادیار دانشگاه تبریز

     دکترمحمدمهدی پور - دانشیاردانشگاه تبریز

 

   اعضای هیئت تحریریه گروه فقه وحقوق

      دکترمحمدادیبی مهر - استادیارگروه فقه ومبانی حقوق اسلامی پردیس قم دانشگاه تهران

      دکتررضاالهامی - استادیارگروه فقه وحقوق دانشگاه تربیتمعلم آذربایجان

      دکترحسن پاشازاده - استادیارگروه فقه وحقوق دانشگاه آزاداسلامی

      دکترغلامرضاحاجی نوری  - استادیارگروهحقوق دانشگاه تبریز

      دکتررضاسکوتی - دانشیار گروهحقوق دانشگاه تبریز

      دکترسیدمحمدتقی علوی  - دانشیارگروه حقوق دانشگاه تبریز

      آیت الله حسین گوگانی - دانشیارگروه حقوق دانشگاه تهران

      دکترعلی مظهرقراملکی  - دانشیارگروه فقه وحقوق دانشگاه تهران

      دکترکمال الدین هریسی نژاد  - استادگروه حقوق دانشگاه تبریز
 
 

  اعضای هیئت تحریریه گروه فلسفه وکلام

         دکترمنصورایمان پور - دانشیاردانشگاه تربیت معلم آذربایجان

         دکترنصراله حکمت  - دانشیاردانشگاه شهیدبهشتی

         دکترمنوچهرصانعی دره بیدی - استاددانشگاه شهیدبهشتی

         دکتر قربانعلی کریم زاده قراملکی  - استادیاردانشگاه تبریز

         دکتراصغرعین اله زاده - استادیاردانشگاه تبریز

         دکترحسن فتحی - دانشیاردانشگاه تبریز

         دکترمحمودنوالی - استاددانشگاه تبریز

         دکتریوسف نوظهور - دانشیاردانشگاه تبریز

         دکتریحیی یثربی  - استاددانشگاه علامه طباطبایی     

 
آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۳۹۹