طرحهای تحقیقاتی

تعداد بازدید:۱۸۵۰

طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته

 ردیف

 عنوان طرح

 نام مجری

 مدرک تحصیلی

 رشته تحصیلی

 محل تامین اعتبار


 فرهنگ اصطلاحات تخصصیاستاد جعفری
 

جمعی از همکاران هیئت علمی

دکترا و کارشناسی ارشد

مختلف 

بودجه موسسه 


نگاهی نو برمفهوم بلوغ ورشدوتبیین رابطه آنها با یکدیگر 
 

سید محمدتقی علوی 

دکتر 

 حقوق

بودجه موسسه 


بررسی موسیقی ازدیدگاه فقهی وروانشناسی 
 

منیره حکمت پناه 

فوق لیسانس 

 فقه وحقوق

 بودجه موسسه

 4


 نقش جواز ولزوم عقد رهن در توثیق اسناد تجاری
 

حجت الاسلام دکترحیدرباقری اصل 

دکترا 

 فقه وحقوق

بودجه موسسه 

 

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۳