تماس با ما

تعداد بازدید:۱۷۱۸

 

تبریز، دانشگاه تبریز - ساختمان معاونت پژوهشی و فناوری، طبقه همکف - 
موسسه تحقیقاتی علوم اسلامی - انسانی دانشگاه تبریز 


صندوق پستی   314/51665 - تلفن مستقیم  33363808

شماره تلفن های داخلی : 3905-33393902

فاکس : 33355993

m.allameh@tabrizu.ac.ir

آخرین ویرایش۲۰ آبان ۱۳۹۷